De Kiesweek

KIESREGLEMENT PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

ONDERTITEL I – BESCHRIJVING

Art. 1 Dit kiesreglement regelt de verkiezingen van kandidaat-actief toegetreden leden (verder ‘kandidaat-kringers’ genoemd) van Psychologische Kring Leuven vzw. Het is geschreven conform het reglement ‘Samenstelling participatiecommissies en LOKO’ van de Leuvense studentenraad (verder 'participatiereglement' genoemd).

Art. 2 Verkiezingen zijn de voorstelling van kandidaat-kringers voor het komende academiejaar aan de studenten psychologie aan de KU Leuven, alsmede het bevragen van de studenten omtrent hun mening over deze kandidaat-kringers door middel van een stemming.

Art. 3 Dit reglement is van toepassing op alle kandidaat-kringers alsook op hun niet- verkiesbare medewerkers.

Art. 4 Kandidaat-kringers dienen zich per ploeg kandidaat te stellen (verder ‘kiesploeg’ genoemd). Er is geen limiet op het aantal ploegen dat zich kandidaat kan stellen.

Art. 5 De verkiezingen dienen plaats te vinden tussen 1 april en het einde van de lessen in het tweede semester. De Algemene Vergadering legt jaarlijks op haar eerste bijeenkomst van het werkingsjaar de datum van de kiesweek vast. De Algemene Vergadering kan te allen tijde de datum van de kiesweek wijzigen bij stemming met gewone meerderheid.

ONDERTITEL II – NEUTRAAL KIESCOMITE

Art. 6 §1. Het neutraal kiescomité wordt samengesteld op facultair niveau en bestaat uitsluitend uit leden van Psychologische Kring Leuven vzw, leden van Pedagogische Kring vzw of leden van het faculteitsbestuur van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. §2. Het bestaat uit tenminste één lid van de Algemene Vergadering van Psychologische Kring Leuven vzw, één lid van de Raad van Bestuur van Psychologische Kring Leuven vzw, één ander lid van Psychologische Kring Leuven vzw dat geen lid is van de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur en uit minstens evenveel leden vanuit Pedagogische Kring vzw. §3. Het neutraal kiescomité verkiest onder haar leden een voorzitter.

Psychologische Kring Leuven vzw – Dekenstraat 2 bus 3701, 3000 LEUVEN – 016/32.56.04 – info@psychokring.be

§4. De leden van het neutraal kiescomité dienen onafhankelijke waarnemers te zijn en mogen bijgevolg niet opkomen bij de verkiezingen. §5. Indien een lid van het neutraal kiescomité zich verkiesbaar stelt, dient de voorzitter van het neutraal kiescomité zo snel mogelijk een vervanger te vinden.

Art. 7 §1. Het neutraal kiescomité waakt over de correcte uitvoering van het kiesreglement en is te allen tijde neutraal ten opzichte van alle deelnemers aan de verkiezingen. Het draagt de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de verkiezingen, inclusief het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement. §2. Indien zich een situatie voordoet die niet beschreven is in het kiesreglement, dient het neutraal kiescomité hier een gepaste regeling voor te vinden. Hiervan wordt akte gemaakt aan de Algemene Vergadering, zodat het kiesreglement na afloop van de verkiezingen in de juiste zin aangepast kan worden.

Art. 8 De leden van het neutraal kiescomité worden verkozen en afgezet door de Algemene Vergadering. Tot de verkiezing of afzetting van een lid van het neutraal kiescomité kan pas besloten worden indien minstens de helft van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd vóór is.

Art. 9 Het aantal leden van het neutraal kiescomité bedraagt minstens drie en dient oneven te zijn.

Art. 10 De samenstelling van het neutraal kiescomité moet voor alle leden raadpleegbaar zijn via de website van Psychologische Kring Leuven vzw.

Art. 11 Het neutraal kiescomité heeft als bevoegdheden: §1. Het al dan niet goedkeuren van de inschrijvingen van de verschillende ploegen. §2. Het besteden van het budget uitgetrokken door de Algemene Vergadering voor de verkiezingen. §3. Het aankondigen van de verkiezingen. Hiertoe wordt tijdens de eerste week van het tweede semester, zoals bepaald door de academische kalender van de KU Leuven, een mail verstuurd naar alle stemgerechtigde psychologiestudenten waarin de verkiezingen aangekondigd worden en waarin studenten worden aangespoord om zich kandidaat te stellen. §4. Organiseren van de effectieve stemming. Deze stemming gebeurt online volgens het door LOKO goedgekeurde kiessysteem. §5. Studenten oproepen om te stemmen. Hiertoe worden tijdens de periode zoals bepaald in artikel 52 §1 e-mails verstuurd waarin de stemprocedure wordt uitgelegd. §6. Het bestraffen van een kiesploeg bij overtreding van het kiesreglement zoals bepaald in artikel 22 van dit kiesreglement. §7. Het bekendmaken van het resultaat van de stembusgang.

Psychologische Kring Leuven vzw – Dekenstraat 2 bus 3701, 3000 LEUVEN – 016/32.56.04 – info@psychokring.be

ONDERTITEL III – VERGADERING NEUTRAAL KIESCOMITÉ

Art. 12 Het neutraal kiescomité komt samen zo vaak het dit nodig acht voor een goed verloop van de verkiezingen. Het wordt samengeroepen en voorgezeten door de voorzitter van het neutraal kiescomité. Indien deze belet is, wordt de vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige lid van het neutraal kiescomité.

Art. 13 Het neutraal kiescomité neemt beslissingen met algemene consensus, tenzij er een stemming wordt aangevraagd door ten minste één lid.

Art. 14 Voor een stemming over alle beslissingen is een quorum van minstens de helft van de leden van het neutraal kiescomité vereist.

Art. 15 Elke stemming gebeurt bij handopsteking. Bij handopsteking zijn er juist drie opties, met name voor, tegen en onthouding. Wanneer zowel voor als tegen niet de vereiste meerderheid halen, dient er opnieuw gestemd te worden zonder de optie onthouding.

Art. 16 Elk lid van het neutraal kiescomité kan zich op de vergaderingen laten vertegenwoordigen door een ander lid van het neutraal kiescomité, door middel van een schriftelijke volmacht. Hierop dient altijd een datum en een handtekening van de volmachtgever te staan om rechtsgeldig te zijn. Elk lid van het neutraal kiescomité kan maximaal één ander lid vertegenwoordigen.

Art. 17 De beslissingen van het neutraal kiescomité moeten voor alle leden raadpleegbaar zijn via website van Psychologische Kring Leuven vzw.

ONDERTITEL IV – KIESREGLEMENT

Art. 18 Ter nadere bepaling staan Art. 1 tot en met Art. 62 bekend als het kiesreglement.

Art. 19 Het kiesreglement is te allen tijde raadpleegbaar op de website van Psychologische Kring Leuven vzw. De tekst van het kiesreglement die hier gepubliceerd staat bij aanvang van het semester waarin de kringverkiezingen zullen plaatsvinden, is de enige versie van het kiesreglement die op deze kringverkiezingen van toepassing zal zijn.

Art. 20 §1. Voor elk werkingsjaar kunnen er door de Algemene Vergadering bijkomende regels als bijlage aan het kiesreglement worden toegevoegd, voor zover zij niet ingaan tegen de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze regels hebben enkel betrekking op het desbetreffende werkingsjaar en worden bekendgemaakt via de website van Psychologische Kring Leuven vzw.

Psychologische Kring Leuven vzw – Dekenstraat 2 bus 3701, 3000 LEUVEN – 016/32.56.04 – info@psychokring.be

§2. Alle niet nader in het kiesreglement bepaalde data zullen jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgelegd worden op de eerste bijeenkomst van de Algemene Vergadering van het betreffende werkingsjaar.

Art. 21 Uitzonderingen op het kiesreglement kunnen enkel door de Algemene Vergadering worden toegestaan, voor zover deze niet in strijd zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement en het participatiereglement van LOKO.

Art. 22 Overtredingen van het kiesreglement worden in overeenstemming met hun ernst bestraft door het neutraal kiescomité. In eerste instantie kan het neutraal kiescomité ludieke straffen opleggen, in tweede instantie ernstige straffen en in derde instantie kan zij de overtredende ploeg uitsluiten van de verkiezingen. Het neutraal kiescomité treedt hierbij op als beoordelaar. Enkel bij straffen van derde categorie is beroep mogelijk bij de Algemene Vergadering.

ONDERTITEL V – SERIEUZE PLOEGEN

Art. 23 Het totaal van personen dat in groep bij de verkiezingen van Psychologische Kring Leuven vzw naar voren komt met de intentie tot actief-toegetreden leden verkozen te worden voor het eerstkomende werkingsjaar van Psychologische Kring Leuven vzw, wordt serieuze ploeg genoemd.

Art. 24 §1. De leden van een serieuze ploeg dienen op de hoogte te zijn van de statuten, het huishoudelijk reglement, het kiesreglement van Psychologische Kring Leuven vzw en van eventuele bijkomende bepalingen van de Algemene Vergadering, zoals bedoeld in Art. 20 §1. §2. De leden van een serieuze ploeg dienen een sportieve concurrentie ten toon te spreiden. §3. Indien een lid van een serieuze ploeg tevens werkend lid is van Psychologische Kring Leuven vzw, dient hij/zij ervoor te zorgen dat de werking van Psychologische Kring Leuven vzw niet lijdt onder zijn/haar activiteiten bij de serieuze ploeg.

Art. 25 §1. Elke serieuze ploeg telt minstens vijf personen. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan is, dient het neutraal kiescomité de kandidatuur van de betreffende ploeg te weigeren. §2. Elke serieuze ploeg dient de functies van praeses, financieel beheerder en onderwijsvertegenwoordiger onder zijn leden te verdelen. Indien voor één van deze functies geen kandidaat is, dient het neutraal kiescomité de kandidatuur van de betreffende ploeg te weigeren.

Art. 26 §1. Een eerste inschrijving voor de verkiezingen dient te gebeuren door het lid van de serieuze ploeg dat zich verkiesbaar stelt in de hoedanigheid van praeses, verder kandidaat-praeses genoemd, door het indienen van het formulier dat te vinden is in

Psychologische Kring Leuven vzw – Dekenstraat 2 bus 3701, 3000 LEUVEN – 016/32.56.04 – info@psychokring.be

bijlage van dit kiesreglement. Deze eerste inschrijving dient ten laatste vier weken voor de datum van de verkiezingen te gebeuren. §2. Een tweede inschrijving voor de verkiezingen dient te gebeuren door de kandidaat- praeses door het overhandigen van een lijst met de namen van alle leden van de serieuze ploeg, de hoedanigheid waarin elk lid zich verkiesbaar stelt en de handtekening van elk lid aan het neutraal kiescomité, alsook de naam van de serieuze ploeg. Dit dient ten laatste twee weken voor de datum van de verkiezingen te gebeuren. Vanaf het overhandigen van deze lijst kan de samenstelling van de desbetreffende serieuze ploeg slechts gewijzigd worden na goedkeuring door het neutraal kiescomité.

Art. 27 §1. Tijdens de eerste bijeenkomst van de Algemene Vergadering van het betreffende werkingsjaar bepaalt de Algemene Vergadering het bedrag van het werkingsbudget waarover elke serieuze ploeg kan beschikken om haar campagne en activiteiten te organiseren. Dit bedrag dient voor elke serieuze ploeg even hoog te zijn en wordt gestort op een hiervoor geopende rekening op naam van de betreffende serieuze ploeg. §2. Het ontvangen werkingsbudget dient door elke serieuze ploeg enkel gebruikt te worden voor het voeren van campagne voor en het organiseren van activiteiten tijdens de kiesweek, en dit op straffe van sancties zoals beschreven in Art. 22.

Art. 28 §1. Elke serieuze ploeg dient een begroting op te maken en deze ten laatste twee weken voor aanvang van de kiesweek ter goedkeuring voor te leggen aan het neutraal kiescomité. §2. Elke serieuze ploeg dient een boekhouding te houden, die ten laatste twee weken na de datum van de verkiezingen dient afgesloten te worden en ter inzage voorgelegd dient te worden aan het neutraal kiescomité.

Art. 29 Het is verboden voor elke serieuze ploeg de hoofdsponsors van Psychologische Kring Leuven vzw, zoals bij inschrijving van de ploeg gedefinieerd door het neutraal kiescomité, te contacteren en enige vorm van sponsoring van deze sponsors te aanvaarden.

Art. 30 §1. Elk sponsorcontract ondertekend door een serieuze ploeg dient op naam van deze serieuze ploeg afgesloten te zijn. Er dient geen enkel gegeven van Psychologische Kring Leuven vzw gebruikt te worden. §2. Elk sponsorcontract ondertekend door een serieuze ploeg dient niet strijdig te zijn met eender welk contract afgesloten door Psychologische Kring Leuven vzw. §3. Geen enkele serieuze ploeg mag sponsorcontracten afsluiten die gewag maken van het eerstvolgende werkingsjaar. §4. Elke serieuze ploeg dient voor aanvang van de verkiezingen een kopie van elk sponsorcontract aan het neutraal kiescomité te overhandigen.

Art. 31 Elke serieuze ploeg dient minstens één activiteit te organiseren in fakbar Recup, gevestigd te Tiensestraat 51, 3000 Leuven. Hiertoe dienen ten laatste drie weken voor de verkiezingen afspraken gemaakt te worden met de Raad van Bestuur van De Fakbar

Psychologische Kring Leuven vzw – Dekenstraat 2 bus 3701, 3000 LEUVEN – 016/32.56.04 – info@psychokring.be

vzw. Deze afspraken mogen niet strijdig zijn met enige overeenkomst gesloten tussen De Fakbar vzw en Psychologische Kring Leuven vzw.

Art. 32 §1. De voorbereidingen en activiteiten van elke serieuze ploeg vallen onder haar verantwoordelijkheid. Psychologische Kring Leuven vzw noch het neutraal kiescomité dragen hier enige verantwoordelijkheid voor. §2. De voorbereidingen en activiteiten van elke serieuze ploeg dienen de werking van Psychologische Kring Leuven vzw ten allen tijde niet te belemmeren.

ONDERTITEL VI – LOLPLOEGEN

Art. 33 Het totaal van personen dat in groep bij de verkiezingen van Psychologische Kring Leuven vzw naar voren komt zonder de intentie tot actief-toegetreden leden verkozen te worden voor het eerstkomende werkingsjaar van Psychologische Kring Leuven vzw, wordt lolploeg genoemd.

Art. 34 §1. De leden van een lolploeg dienen op de hoogte te zijn van de statuten, het huishoudelijk reglement, het kiesreglement van Psychologische Kring Leuven vzw en van eventuele bijkomende bepalingen van de Algemene Vergadering, zoals bedoeld in Art.20 §1. §2. De leden van een lolploeg dienen een sportieve concurrentie ten toon te spreiden. §3. Indien een lid van een lolploeg tevens werkend lid is van Psychologische Kring Leuven vzw, dient hij/zij ervoor te zorgen dat de werking van Psychologische Kring Leuven vzw niet lijdt onder zijn/haar activiteiten bij de lolploeg.

Art. 35 De inschrijving van een lolploeg dient te gebeuren door een door hen aangeduide verantwoordelijke, door het indienen van het bijhorende formulier. Dit indienen dient ten laatste twee weken voor de datum van de verkiezingen te gebeuren.

Art. 36 Lolploegen ontvangen geen werkingsbudget vanuit Psychologische Kring Leuven vzw.

Art. 37 §1. Elke lolploeg dient een begroting op te maken en deze ten laatste twee weken voor aanvang van de kiesweek ter goedkeuring voor te leggen aan het neutraal kiescomité. §2. Elke lolploeg dient een boekhouding te houden, die ten laatste twee weken na de datum van de verkiezingen dient afgesloten te worden en ter inzage voorgelegd dient te worden aan het neutraal kiescomité.

Art. 38 Het is verboden voor elke lolploeg de hoofdsponsors van Psychologische Kring Leuven vzw, zoals bij inschrijving van de ploeg gedefinieerd door het neutraal kiescomité, te contacteren en enige vorm van sponsoring van deze sponsors te aanvaarden.

Art.39

Psychologische Kring Leuven vzw – Dekenstraat 2 bus 3701, 3000 LEUVEN – 016/32.56.04 – info@psychokring.be

§1. Elk sponsorcontract ondertekend door een lolploeg dient op naam van deze lolploeg afgesloten te zijn. Er dient geen enkel gegeven van Psychologische Kring Leuven vzw gebruikt te worden. §2. Elk sponsorcontract ondertekend door een lolploeg dient niet strijdig te zijn met eender welk contract afgesloten door Psychologische Kring Leuven vzw. §3. Geen enkele serieuze ploeg mag sponsorcontracten afsluiten die gewag maken van het eerstvolgende werkingsjaar. §4. Elke lolploeg moet voor aanvang van de verkiezingen een kopie van elk sponsorcontract aan het neutraal kiescomité te overhandigen.

Art. 40 §1. De voorbereidingen en activiteiten van elke lolploeg vallen onder haar verantwoordelijkheid. Psychologische Kring Leuven vzw noch het neutraal kiescomité dragen hier enige verantwoordelijkheid voor. §2. De voorbereidingen en activiteiten van elke lolploeg dienen de werking van Psychologische Kring Leuven vzw ten allen tijde niet te belemmeren.

ONDERTITEL VII – COMMUNICATIE

Art. 41 Communicatie met het neutraal kiescomité kan gebeuren op schriftelijke wijze of via e- mail. Een schriftelijke of elektronische ontvangstbevestiging van het neutraal kiescomité is rechtsgeldig.

Art. 42 Het neutraal kiescomité houdt alle communicatie bij tot twee weken na de datum van de stemming.

Art. 43 Communicatie tussen verschillende ploegen is toegestaan. Afspraken die zij maken zijn echter slechts bindend en geldig indien het neutraal kiescomité hiervan op de hoogte gesteld wordt en haar goedkeuring geeft.

Art. 44 Elke ploeg is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van haar eigen communicatie en informatie.

Art. 45 §1. Elke serieuze ploeg dient zichzelf in alle externe communicatie te vermelden als serieuze ploeg. Alle communicatie dient te gebeuren in eigen naam, Psychologische Kring Leuven vzw dient ten allen tijde niet vermeld te worden. §2. Elke lolploeg dient zichzelf in alle externe communicatie te vermelden als lolploeg. Alle communicatie dient te gebeuren in eigen naam, Psychologische Kring Leuven vzw dient ten allen tijde niet vermeld te worden.

Psychologische Kring Leuven vzw – Dekenstraat 2 bus 3701, 3000 LEUVEN – 016/32.56.04 – info@psychokring.be

ONDERTITEL VIII – NEUTRALE PARTIJEN

Art. 46 §1. Kiesploegen mogen enkel sponsoring van De Fakbar vzw aanvaarden indien deze sponsoring aan alle serieuze ploegen wordt aangeboden en dezelfde is voor al deze ploegen. Dit op straffe van sancties zoals bepaald in Art. 22.

Art. 47 Actief-toegetreden leden en werkende leden van Psychologische Kring Leuven vzw die geen deel uitmaken van een kiesploeg dienen zich ten allen tijde neutraal op te stellen ten opzichte van alle kiesploegen.

Art. 48 §1. Het lokaal van Psychologische Kring Leuven vzw, verder 'kringlokaal' genoemd, de cursusdienst en de kelderruimtes in het Van den Heuvelinstituut (Dekenstraat 2, 3000 Leuven) zijn strikt neutraal terrein. Op deze locaties mag geen enkele vorm van campagne gevoerd worden. §2. Van de bepalingen in §1 kan afgeweken worden indien slechts één serieuze ploeg zich kandidaat stelt voor de verkiezingen. In dat geval kan het neutraal kiescomité de toelating geven om gebruik te maken van de beschreven lokalen.

Art. 49 §1. Fakbar Recup is gedeeltelijk neutraal terrein. Slechts het dragen van textiel eigen aan de ploeg en het ophangen van affiches en andere vormen van visueel promotiemateriaal zijn op deze locatie toegelaten. Alle andere vormen van campagne zijn op deze locatie verboden. §2. Uitzonderingen op de bepalingen van Art. 47 §1 kunnen bekomen worden mits schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur van De Fakbar vzw en op voorwaarde dat deze bijkomende toelatingen gegeven wordt aan alle deelnemende serieuze ploegen en lolploegen. Alle uitzonderingen op Art. 47 §1 dienen steeds ter goedkeuring aan het neutraal kiescomité voorgelegd te worden.

ONDERTITEL IX – CAMPAGNE

Art. 50 Vanaf een week voor de verkiezingen mogen de ploegen een website houden om campagne te voeren. Deze website dient alvorens hij gepubliceerd wordt goedgekeurd te worden door het neutraal kiescomité. Psychologische Kring Leuven vzw zal elke serieuze ploeg of lolploeg voorzien van een link naar hun webpagina in de vorm www.psychokring.be/PLOEGNAAM. De ploegen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van deze link bij het neutraal kiescomité.

Art. 51 De passieve campagne begint juist één week voor de actieve campagne en eindigt wanneer deze laatste begint.

Art. 52 Gedurende de passieve campagne mogen de ploegen slechts het volgende promotiemateriaal benutten: - Ophangen van affiches en andere vormen van visueel promotiemateriaal.

Psychologische Kring Leuven vzw – Dekenstraat 2 bus 3701, 3000 LEUVEN – 016/32.56.04 – info@psychokring.be

Verboden zijn: - Het dragen van textiel ter promotie van een ploeg of haar activiteiten. - Het organiseren van activiteiten in de breedste zin van het woord. - Oproepen om te stemmen op een bepaalde ploeg.

Art. 53 De actieve campagne begint om middernacht op de datum vastgelegd door de Algemene Vergadering en eindigt om middernacht op de begindatum van de stemming.

Art. 54 Elke ploeg dient minstens één persoon af te vaardigen om het neutraal kiescomité te informeren omtrent de geplande activiteiten en dit ten laatste 1 week voor de start van de passieve campagne. Deze persoon wordt als verantwoordelijke van de desbetreffende ploeg omtrent de georganiseerde activiteiten aanzien.

ONDERTITEL X – STEMMING

Art. 55 §1. De stemming vindt plaats op de data vastgelegd door het neutraal kiescomité. Ze begint op de vrijdag van de kiesweek om 00u01 en eindigt de daaropvolgende maandag om 17u00. De Algemene Vergadering kan ten allen tijde de stemming verlengen mocht zij dit nodig achten. §2. De stemming is anoniem.

Art. 56 §1. Hebben stemrecht: - Studenten met een diplomacontract; - Studenten met een creditcontract, indien zij voor ten minste 15 credits zijn ingeschreven. § 2. Hebben geen stemrecht: - Studenten met een creditcontract die voor minder dan 15 credits zijn ingeschreven; - Studenten met een examencontract; - Doctoraatsstudenten; - Studenten ingeschreven in postacademische vorming; - Studenten van andere instellingen voor hoger onderwijs die in het kader van een uitwisselingsprogramma aan de KU Leuven studeren; - Studenten van interuniversitaire opleiding(en) die niet gecoördineerd word(t)(en) door de KU Leuven.

Art. 57 §1. Het stemformulier bevat één optie voor elke serieuze ploeg en de optie om blanco te stemmen. Per optie worden de desbetreffende ploegen gerangschikt volgens het tijdstip van inschrijven, met de eerst ingeschreven ploeg bovenaan. Voor het bekomen van een geldige stem dient er altijd juist één optie aangeduid te worden. §2. Lolploegen kunnen niet deelnemen aan de stemming.

Art. 58 §1. Indien er meerdere serieuze ploegen zijn, wint de serieuze ploeg waarvan de optie met haar naam een meerderheid van de geldige, niet-blanco stemmen heeft, op

Psychologische Kring Leuven vzw – Dekenstraat 2 bus 3701, 3000 LEUVEN – 016/32.56.04 – info@psychokring.be

voorwaarde dat 25% van de stemgerechtigde studenten zijn of haar stem uitgebracht heeft, ongeacht of deze stem naar de winnende ploeg ging. §2. Indien er slechts één serieuze ploeg is, wint zij indien 25% van de stemgerechtigde studenten zijn of haar stem uitgebracht heeft en voor zover zij minstens één stem meer haalt dan het aantal blanco stemmen.

Art. 59 De telling van de stemmen gebeurt door het voltallige neutraal kiescomité, in het bijzijn van de kandidaat-praeses van de serieuze ploegen.

Art. 60 §1. Indien er onder de serieuze ploegen geen winnaar is of het opkomstquorum van 25% niet gehaald wordt, dient de Algemene Vergadering een nieuwe stemming uit te schrijven. Tussen de eerste en de tweede stemming mag er geen campagne gevoerd worden. §2. Indien bij een herstemming zoals beschreven in Art. 60 §1 het opkomstquorum van 25% niet gehaald wordt, wint in het geval van meerdere serieuze ploegen de serieuze ploeg met de meeste stemmen voor de optie met haar naam, waarbij bij staking van de stemmen uitzonderlijk de stem van de voorzitter van het neutraal kiescomité zal gelden, terwijl in het geval van juist één serieuze ploeg deze serieuze ploeg wint. §3. In het geval zoals beschreven in Art. 60 §2 zijn de onderwijsvertegenwoordigers van de betrokken serieuze ploeg niet verkozen. Om deze geldig te verkiezen, moet 10% van de stemgerechtigde studenten hun stem uitbrengen. §4. Indien er tijdens de stemming onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, dient er een herstemming plaats te vinden. Het neutraal kiescomité legt de datum van de herstemming vast.

Art. 61 §1. De bekendmaking van het resultaat van de stemming gebeurt ten laatste één dag na de telling van de stemmen. §2. Hiertoe brengt het neutraal kiescomité eerst alle deelnemende ploegen en de leden van de Algemene Vergadering op de hoogte van het resultaat. Vervolgens stuurt zij een e-mail naar alle stemgerechtigde studenten om het resultaat ook bij hen bekend te maken. Psychologische Kring Leuven vzw verspreid het resultaat daarna via haar website, Facebook-pagina en via Toledo. §2. Indien de stemming verlengd wordt, wordt het resultaat ten laatste één dag na de nieuwe telling van de stemmen bekendgemaakt.

ONDERTITEL XI – SLOTBEPALINGEN

Art. 62 Dit kiesreglement werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 17 februari 2014 en vervangt alle voorgaande versies van het kiesreglement.